Hyunseung Salto Duplo Instrutor Guga Camera Karen (26.05.19)