Lia Salto Duplo Instrutor Guga Camera Karen (04.05.19)