Mauricio Salto Duplo Instrutor Pane Camera Guga (21.05.19)