Rodrigo Salto Duplo Instrutor Guga Camera Tato (02.05.19)